PERSONVERNERKLÆRING

Ditt personvern er viktig for oss. Vi er opptatt av at du skal være trygg på at vi behandler dine personopplysninger på en sikker måte, i tråd med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

I denne personvernerklæringen finner du blant annet informasjon om hvordan vi samler inn og behandler dine personopplysninger, samt hvilke rettigheter du har.

Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

Hvem er behandlingsansvarlig?

His Solåsen AS, org. nr. 925 779 970, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som behandles for de formål som fremgår nedenfor. Det innebærer for eksempel at det først og fremst er vi som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven.

Et selskap som behandler data på vegne av oss kalles en databehandler. Når vi bruker en databehandler sørger vi alltid for å ha databehandleravtaler med dem. Denne avtalen regulerer hvordan de kan behandle dataen de får tilgang til.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi samler inn personopplysninger innen følgende kategorier:

 Grunnleggende informasjon slik som navn og kontaktopplysninger

 Demografisk informasjon, slik som fødselsdato og kjønn

 Opplysninger om kundeforholdet ditt, slik som budgivningsinformasjon, salgsoppgave, befaringsopplysninger og vårt kundeservice eller andre ansatte.

 Eiendomsinformasjon, slik som adresse, gårds- og bruksnummer, heftelser på eiendommen mv.

 Enhets- og programvareinformasjon, slik som hvilken datamaskin og hvilket operativsystem som benyttes, minne og prosessorytelse, programvareversjon, miljøforhold og eventuelle systemfeil.

 Opplysninger når du besøker våre nettsider (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc.)

 Opplysninger i forbindelse med jobbsøknader og ansettelse (herunder CV, søknad, attester og informasjon fra referanser)

 Eventuelle andre opplysninger som er samlet inn på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

Hvordan får vi personopplysninger om deg?

Vi samler inn opplysninger på flere måter:

● Vi mottar personopplysninger direkte fra deg i forbindelse med boligutvikling- og boligkjøpsprosesser. Vi mottar også personopplysninger direkte fra deg når du benytter deg og/eller får tilgang til våre tjenester eller kontakter oss direkte. Disse opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne administrere kundeforholdet, samt for å kunne følge opp dine henvendelser.

● Vi mottar personopplysninger indirekte fra deg når du benytter deg av våre produkter- og tjenester. Disse opplysningene er nødvendig for å administrere kundeforholdet, samt forbedre og/eller tilpasse tjeneste som vi tilbyr deg, for eksempel i forbindelse med oppfølging av boligkjøp.

● Vi mottar personopplysninger fra andre kilder når du kommer i kontakt med våre samarbeidspartnere våre distribusjonskanaler eller dersom dine opplysninger er tilgjengelig i offentlige registre. Disse opplysningene er viktige for at vi skal kunne forbedre og tilpasse de tjenestene vi tilbyr.

Vi mottar også personopplysninger direkte og indirekte fra deg når du besøker vår Facebook-side, f.eks. når du følger oss på Facebook, kontakter oss på Facebooks chat-løsning, eller når du deler, liker eller kommenterer våre Facebook-innlegg. For slike personopplysninger er vi felles behandlingsansvarlig med Facebook. Du kan lese mer om hvordan Facebook behandler dine personopplysninger her.

Det er selvsagt frivillig å dele dine personopplysninger med oss. Visse opplysninger kan imidlertid være nødvendige for å kunne gjennomføre en eventuell avtale som du har inngått med oss, herunder blant annet opplysninger som benyttes til support, fakturering e.l.

Hva bruker vi personopplysningene til?

Vestheia bruker personopplysninger til følgende formål:

● Levere tjenester: Vi behandler personopplysninger for å yte og levere våre tjenester til deg, slik som utarbeidelse og levering av boligprospekter, gjennomføring av budrunder, utarbeidelse av kjøpekontrakter og oppfølgning av boligkjøpet.

● Produktstøtte og forbedringer.

● Kundeopplevelse, utvikling og analyse: Vi behandler personopplysninger for å forstå behovene til våre kunder og for å forbedre og videreutvikle våre produkter- og tjenester.

● Salg og markedsføring: Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål. Disse aktivitetene inkluderer markedsføring av produkter og tjenester, herunder til å lage målgrupper, tilpasse markedsføringen til dine behov og til å sende ut nyhetsbrev og annen informasjon du har bedt om.

● Informasjonssikkerhet og misbruk av tjenester: Vi vil kunne behandle person- og trafikkopplysninger for å sørge for god sikkerhet i alle våre tjenester. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer bedrageri og misbruk.

● Overholdelse lovpålagte krav: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, f. eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.

● Andre formål du har samtykket til: Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

Hvorfor har vi lov til å behandle dine personopplysninger?

Vår behandling av dine personopplysninger kan basere seg på ett eller flere av de følgende grunnlagene: i) ditt samtykke; ii) oppfyllelse av avtale med deg; iii) oppfyllelse av en rettslig forpliktelse; iv) vern om dine vitale interesser; v) utføre en oppgave i allmennhetens interesse; eller vi) for formål knyttet til en berettiget interesse.

Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Vi har etablert rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlig sikkerhetsvurdering, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerheten.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi benytter visse tjenesteleverandører til å administrere eller støtte visse deler av forretningsvirksomheten vår, og deler personopplysninger med dem når de utfører tjenester på vegne av oss. Vi inngår i slike tilfeller såkalte databehandleravtaler som regulerer adgangen til og bruken av opplysningene.

Vi vil også kunne dele personopplysninger med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelsen av de overnevnte formålene med behandlingen av opplysningene. Dette gjør Vetheia AS likevel ikke dersom lagring er lovpålagt i en lengre periode enn det formålet tilsier.

Anonymiserte opplysninger er ikke underlagt begrensninger med hensyn til behandling, ettersom de ikke lenger kan knyttes direkte eller indirekte til en enkeltperson.

Dine rettigheter

Personvernlovgivningen gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret om deg.

Vi er opptatte av at personopplysningene vi har lagret om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager at opplysningene vi har lagret om deg er feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss som angitt nedenfor. Dette gjelder også dersom du ønsker at de lagrede opplysningene skal slettes.

Med hensyn til kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

Du har også rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser, evner eller behov.

Dette gjelder likevel ikke dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du har inngått med oss eller dersom du tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen.

Dersom du mener vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du klage til oss, eller eventuelt til Datatilsynet.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler («cookies») og lignende teknologier på våre nettsider. Disse hjelper oss å tilpasse innholdet særskilt for deg.

Endringer i denne personvernerklæringen

Våre tjenester er i kontinuerlig utvikling. Vi kan derfor ha behov for å oppdatere vår personvernerklæring. Dersom vi oppdaterer personvernerklæringen, vil vi publisere en ny versjon på nettsiden vår. Ved større endringer kan du oppleve å motta et varsel fra oss pr. e-post eller når du besøker nettsiden.

Særlig om barns personvern

Vi ønsker ikke å samle inn personopplysninger om barn under 18 år. Dersom slike opplysninger likevel har kommet oss i hende, sletter vi disse opplysningene så snart forholdet blir avdekket. Vi oppfordrer derfor foresatte eller andre med kunnskap om slike forhold til å ta kontakt med oss umiddelbart som angitt nedenfor.

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

Dersom du ønsker å be om innsyn, retting eller sletting mv, eller har spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du kontakt oss ved å fylle ut kontaktskjema i bunnen av denne siden.